@SHABUSH

SOUNDCLOUD

Shoshana Bush & Friends / Live at Catalina Jazz Club / 2013 - OLD DEVIL MOON

Shoshana Bush & Friends / Live at Catalina Jazz Club / 2013 - LUSH LIFE